တိုင်းရင်းသားဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ ) ၁၉ – ၀၆ -၂၀၁၆ ။