တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏
မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ( ဒုတိယနေ့ )