တိုင်းရင်းသား ဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( ကချင်ဘာသာ ) ၃၀ – ၀၇ -၂၀၁၆။