ဗိုလ်ချူပ်ကြီး အင်ဘန်လ ၏ EAOs မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ပိတ်ပွဲမိန့်ခွန်း