နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
Delegation for Political Negotiation (DPN) သတင်းထုတ်ပြန်ချက်