“လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်သည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်” (အပိုင်း ၁၆ )