တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၀၇ – ၀၅ – ၂၀၁၇ ။