လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်သည့် ဖက်ဒရယ် စနစ် ( အပိုင်း ၄၀ )