တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၀ – ၈ – ၂၀၁၇ ။