တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် (မြန်မာဘာသာ) ၂၄ – ၁၂ – ၂၀၁၇။