တိုင်းရင်းသား ဘားသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၂ – ၈ – ၂၀၁၈။