တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၈ – ၃ – ၂၀၁၉ ။