တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၅ – ၁၀ – ၂၀၁၇။