နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ယွက်ဆစ် တွေ့ဆုံမည်ဟု ထုတ်ပြန်

NPT Trip StatementBur