တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၃ – ၁၂ – ၂၀၁၇။