လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးတည်သည် ဖက်ဒရယ်စနစ် အပိုင်း ( ၆၆ )