ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF/TNLA) ၏ နှစ်သစ်မင်္ဂလာသဝဏ်လွှာနှင့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၆ /၂၀၁၆)TNLa