လိပ်ကျွန်းနှင့်ကောင်းခါးအမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း အပိုင်း ( ဂ )