တိုင်းရင်းသားဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ ) ၁၂ – ၀၆ -၂၀၁၆ ။