ဧရာဝတီ မြစ်ညာ၊ မြစ်ဆုံ၊ မြစ်ဝှမ်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ငေါ်ချမ်းခ ရေအားလျှပ်စစ်စီ
မံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ချီဖွေ၊ ဆော့လော် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်…