တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာ ဘာသာ) ၂၄ – ၉ – ၂၀၁၇။