တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၈ – ၂ – ၂၀၁၈။