တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၅ – ၈ – ၂၀၁၈။