တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၉ – ၉ – ၂၀၁၈။