တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၇ – ၁၀ – ၂၀၁၈ ။