တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၄ – ၁၀ – ၂၀၁၈။