တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၉ – ၁၁ – ၂၀၁၈။