တိုင်းရင်းသား ဘာသာသတင်းအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၉ – ၄ – ၂၀၁၉ ။