လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးသူများအား ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနား (သတင်းဓာတ်ပုံ)

သတင်းနှင့် မီဒီယာကွန်ရက်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်။

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 3

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 4

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 2

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 8

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 9

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 7

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည် တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ကာ အသက်သေဆုံးသူများဖြစ်သည့် မော်ဟစ်ခါနန် စုစည်းကျေးရွာမှ နန်မွန်းပန်၊ ထွယ်ဂျာ၊ လုဆန်၊ ဇော်ခွန်လတ်၊ ဆိုင်းခေါန်တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ကွတ်ခိုင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် သုင်္သာန်တွင် ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂူသွင်းသဂြိုလ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။

NMG 1