တိုင်းရင်းသားဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( ကချင်ဘာသာ ) ၀၂ – ၀၇ -၂၀၁၆ ။