တိုင်းရင်းသား ဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( ကချင်ဘာသာ ) ၀၉ – ၀၇ -၂၀၁၆။