ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များပြားလာမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်း ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် ထုတ်ပြန်

09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-01 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-02 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-03 09-08-2016-update-by-the-shan-human-rights-foundation-tangyan-fighting-bur-04