တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ ) ၂၇-၂-၂၀၁၇