တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၄ – ၀၅ – ၂၀၁၇ ။