၂၁ ရာစု ပင်လုံ တက်ရောက်ရေး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ စည်းဝေး (ချင်းမိုင်၊ ၂၂/၀၅/၂၀၁၇)