တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၃ – ၀၇ – ၂၀၁၇။