တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၃၀ – ၇ – ၂၀၁၇။