တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် (မြန်မာဘာသာ) ၈ – ၁၀ – ၂၀၁၇။