တိုင်းရင်းသား ဘာသးာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၄ – ၆ – ၂၀၁၈။