ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့နဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန­်းရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေအနေများ