တိုင်းရင်းသားဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( ကချင်ဘာသာ ) ၀၅ – ၀၆ -၂၀၁၆