ခရီးသွားလာမှုများ ယာယီရပ်ဆိုင်းရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်

4-eao-joint-statement-bur-final