တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၉ – ၀၃ – ၂၀၁၇ ။