တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၈ – ၀၆ – ၂၀၁၇။