တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် (မြန်မာဘာသာ) ၉ – ၇ – ၂၀၁၇။