တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၂ – ၁၁ – ၂၀၁၇။