တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၃၁ – ၁၂ – ၂၀၁၇။