တစ်ဆို့မှုများ ဖြေရှင်းရန်နှင့် အားလုံး ပါဝင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရန် အလုပ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့