နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ခွင်ပြုချက် တောင်းခံခိုင်းခြင်းသည် NCA နှင့် ဆန့်ကျင်ဟု ဆို