တိုင်းရင်းသား ဘာသာ သတင်းအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ ) ၂၂ – ၁ -၂၀၁၇။